محصولاتِ فروش به قیمت فاکتور

این محصولات در فروشگاه خرید ویژه به قیمت فاکتور ارائه می شوند.

1-محصولاتی که دارای فروش کم بوده به دلیل این که سلیقه هدف خود را پیدا نکرده اند!

2- محصولاتی که آسیب خیلی کم در رنگ آمیزی دیده باشند و دارای خط و خش جزیی هستند.

3-محصولاتی که به صورت حراج ارائه میشوند.